واژه نامه جی پی اس

واژه نامه جی پی اس

اصطلاحات متداول برای دستگاه های جی پی اس:

دقت – پارامتري است که به عوامل گوناگوني بستگي دارد: تعداد ماهواره هاي قابل رويت، کيفيت سيگنال، تداخل سيگنال ها، انعکاس سيگنال ها، سرعت حرکت ناوبر و ….
دقيق ترين مقدار زماني به دست مي آيد که سيگنال ها از بيش از 4 ماهواره که بصورت يکسان در آسمان قرار گرفته اند، دريافت شود و ناوبر بدون حرکت باشد. دقت مورد استفاده در محاسبه مختصات فعلي روي صفحه نمايش داده مي شود.
    
قسمت فعال مسير – قسمتي از مسير است که در حال حاضر در آن قرار داريد. همچنين، اين قسمت فاصله بين دو نقطه مسير کاربر در مسير اصلي است.

موقعيت کلي ماهواره – اطلاعاتي در مورد پارامترهاي مداري کليه ماهواره ها است. هر کدام از ماهواره ها اين اطلاعات را براي ساير ماهواره ها ارسال مي کند. برخلاف اطلاعات موقعيت دقيق ماهواره، اين اطلاعات تصوير کلي موقعيت ماهواره ها را نشان مي دهند و اين اطلاعات براي چند ماه معتبر هستند. موقعيت کلي ماهواره، به گيرنده GPS امکان پيدا کردن سريع و دريافت سيگنال از ماهواره ها را بدون انجام شروع سرد مي دهد.

مسيريابي خودکار (ناوبري خودکار مسير) – ويژگي مهمي از نرم افزار است که در حالت خودکار امکان ايجاد مسير براي نقطه مقصد را فراهم مي کند. به اين معني که فقط کافي است کاربر نقطه مقصد را مشخص کند تا نرم افزار کوتاه ترين و راحت ترين مسير را براي آن ايجاد کند. براي استفاده از ويژگي مسيريابي خودکار لازم است نقشه قابليت مسيريابي داشته باشد.

آزيموت – رفتن به سمت نقطه مقصد از موقعيت فعلي است و مقدار آن برحسب درجه محاسبه مي شود، از شمال شروع شده و حرکت  آن در جهت حرکت عقربه هاي ساعت است. آزيموت بصورت نمودار گرافيکي روي صفحه نمايش داده مي شود.

شروع سرد – اگر گيرنده GPS براي اولين بار يا بعد از دور شدن زياد از موقعيت قبلي روشن شود. در اين حالت گيرنده، اطلاعات موقعيت کلي ماهواره و موقعيت دقيق ماهواره را ندارد يا اين اطلاعات بايد به روز شود. از اين رو گيرنده GPS ابتدا موقعيت کلي ماهواره و سپس موقعيت دقيق ماهواره را بارگذاري مي کند. اين مراحل چند دقيقه طول مي کشد.

مبنا – سيستم مختصات بيضي شکل است. در اين سيستم مختصات، اگر طول و عرض جغرافيايي يک نقطه را در يک منطقه مشخص کنيم، مختصات اين نقطه در بيضي به دست مي آيد. بيضي هايي که در کشورهاي مختلف استفاده مي شوند کمي با همديگر فرق دارند. به همين دليل مختصات يک نقطه براي تعيين محل دقيق آن کافي نيست. همچنين بايد مبناي مختصات نيز مشخص شود. اگر مبناي در نظر گرفته شده اشتباه باشد، ممکن است خطايي از ده ها متر تا يک کيلومتر بوجود آيد. نقشه هايي که در روسيه بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرند، داراي سيستم مختصات "Pulkovo-1942" هستند در حالي که در GPS از مبناي WGS84 استفاده مي شود.

مسافت – مسافت (برحسب مايل، متر، فوت و …) بين 2 نقطه مسير کاربر يا از موقعيت فعلي تا يک نقطه مسير کاربر.

موقعيت دقيق ماهواره – اطلاعاتي است که براي تصحيح دقيق پارامترهاي مدار و زمان هر کدام از ماهواره ها مورد استفاده قرار مي گيرد. هر ماهواره فقط اطلاعات مربوط به خود را ارسال مي کند. مدت اعتبار اين اطلاعات خيلي کوتاه است. از اين رو، موقعيت کلي ماهواره، اطلاعات کلي درباره موقعيت ماهواره مي دهد در حالي که موقعيت دقيق ماهواره، اطلاعات بسيار دقيق را به ناوبر مي دهد.

زمان تقريبي رسيدن – يک زمان تقريبي از روز يا شب براي رسيدن به نقطه مسير کاربر بعدي يا به مقصد بعدي است. هنگام حرکت امکان مشاهده اين زمان روي صفحه GPS وجود دارد.

زمان تقريبي سفر – زمان تقريبي مورد نياز براي رسيدن به يک نقطه مسير کاربر يا نقطه بعدي مسير است. هنگام حرکت امکان مشاهده اين زمان روي صفحه GPS وجود دارد. اين زمان براساس سرعت و جهت فعلي محاسبه مي شود.

برو به – نرم افزار با استفاده از اين ويژگي مي تواند شما را تا نقطه تنظيم شده راهنمايي کند. هنگام حرکت، مسافت باقيمانده تا نقطه مسير کاربر، روي صفحه نمايش داده مي شود.
GPS (سيستم موقعيت يابي جهاني) – يک سيستم جهاني است که براي شناسايي موقعيت استفاده مي شود. سيستم ناوبري، اطلاعات دريافت شده از ماهواره هايي که بطور دائم سيگنال هاي ناوبري ارسال مي کنند، را مورد استفاده قرار مي دهد. GPS اطلاعات بسيار دقيقي را در مورد ناوبري و زمان براي اشيا متحرک و ثابت در آسمان، زمين و آب ارائه مي کند.

حرکت در جهت قطب شمال مغناطيسي – جهتي است که توسط قطب نماي مغناطيسي معمولي نمايش داده مي شود.

شروع داغ – اگر گيرنده GPS کمتر از 30 دقيقه خاموش باشد و آن را مجددا روشن کنيم. هنگام روشن شدن، مقدار دهي اوليه ناوبر سريع انجام مي شود، چون گيرنده فورا جستجو براي ماهواره ها را با استفاده از موقعيت کلي ماهواره شروع مي کند و به جمع آوري اطلاعات موقعيت دقيق ماهواره نياز ندارد.

مسير– يک خط منقطع است که نقاط ابتدايي و انتهايي را به هم وصل مي کند و از تعدادي نقاط مياني که جهت آنها تغيير مي کند، مي گذرد. مي توانيد نقاط مسير کاربر موجود را در يک مسير قرار دهيد يا آنها را مستقيما از نقشه اي که روي صفحه نمايش داده مي شود، وارد کنيد. هنگام محاسبه مسير، نرم افزار بطور خودکار نقطه مقصد فعلي را، پس از رسيدن به آن، با نقطه مسير کاربر بعدي جايگزين مي کند.

قلم ديجيتالي – ابزاري شبيه مداد است که براي کار کردن با صفحه نمايش دستگاه مورد استفاده قرار مي گيرد.

مسير طي شده – مسير طي شده واقعي، يک مسير يا يک فايل گزارش است که در صورت فعال بودن گيرنده GPS ضبط مي شود. مسير طي شده شامل نقاط زيادي است (تعداد اين نقاط، تعداد دفعاتي را نشان مي دهد که گيرنده GPS اطلاعات موقعيت فعلي را ثبت مي کند، معمولا اين کار در هر ثانيه يک بار انجام مي شود، اما ممکن است مدل هاي جديد دقيق تر باشند). تعداد نقاط موجود در يک مسير طي شده (حجم گزارش مسير طي شده) حداکثر تعداد نقاطي را که يک مسير طي شده مي تواند داشته باشد، مشخص مي کند. هر نقطه از مسير طي شده داراي اطلاعاتي درباره مختصات، ارتفاع از سطح دريا، زمان و سرعت حرکت گيرنده GPS است.

جهت شمال واقعي – خطي که هر نقطه از زمين را به قطب شمال جغرافيايي وصل مي کند.

شروع گرم – اگر گيرنده GPS مدتي بيشتر از 30 دقيقه قطع باشد و مجددا روشن شود. در اين حالت مدت لازم براي مقدار دهي اوليه، طولاني تر از شروع داغ است، چون اعتبار اطلاعات موقعيت دقيق ماهواره به پايان رسيده است و بايد گيرنده GPS اطلاعات موقعيت دقيق ماهواره را از هر کدام از ماهواره ها جمع آوري کند.

نقطه مسير کاربر – يک نقطه روي زمين است که مختصات آن در حافظه دستگاه ضبط شده است. مي توانيد مختصات يک نقطه را از طريق کاليبره کردن نقشه به دست آوريد و يا مقادير آن را بصورت دستي، براي مثال از يک نقشه توپوگرافي وارد کنيد. مي توانيد بطور پيش گزيده يک نام را براي نقطه مسير کاربر(براي مثال 001، 002 و يا نام هايي مشابه اين ها) انتخاب کنيد يا يک نام ديگر (براي مثال "خانه"، "کار") و يک علامت را (از ليست ارائه شده) انتخاب کنيد. ناوبر مي تواند در بين نقاط مسير کاربر جستجو کند (تا نزديکترين نقطه يا نقاط را براساس نام آنها پيدا کند). همچنين مي تواند نقطه را روي صفحه نقشه ترسيم کند و يا مختصات آن را نمايش دهد.
 

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر ایران جی پی اس مپ بعنوان منبع مجاز است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.