امکان جدید برای مشتریان نویتل

امکان جدید برای مشتریان نویتل

Persian Navitel Guide

مشتریان نویتل فارسی برای اندروید می توانند راهنمای فارسی نصب و فعال سازی نقشه را  از 

http://www.irangpsmap.com/My_IGM_software.asp

 مشاهده نمایند. این راهنما به زبان فارسی و برای مشتریان داخل ایران آماده شده است. 

لطفا پیشنهاد های خود را برای ما بنویسید.