مراحل پایانی نسخه جدید

مراحل پایانی نسخه جدید

بدینوسیله به اطلاع می رساند، نسخه جدید نقشه گارمین آماده شده است و به تعدادی از کاربران انتخابی برای تست مقدماتی داده شده است. پس از دریافت نتایج تست، نسخه اصلی بر روی سایت قرار خواهد گرفت.